☆★Just A Clik★☆

Now Have people at~My Life~Blog!

☆★Menu Bar ★☆

Wednesday, 30 November 2011

Video : Kata Nama

Karangan Jenis Laporan.


·         Karangan jenis ini menghendaki anda melaporkan sesuatu peristiwa yang didengar atau dilihat.
·         Hendaklah disampaikan dengan tepat dan mudah difahami.
·         Dalam membuat karangan berbentuk laporan , kamu hendaklah menggunakan butir-butir yang munasabah atau lojik.
·         Kamu perlu memastikan jenis laporan, sama ada laporan aktiviti persatuan, perayaan, sambutan, perasmian, atau lawatan ke sesuatu tempat.
·         Untuk laporan aktiviti persatuan sertakan nama ahli jawatankuasa, sejarah penubuhan, jumlah ahli, dan aktiviti sepanjang tahun. Pelapor mesti berjawatan setiausaha.
·         Untuk laporan lawatan pula , tulis apa yang dilihat, dirasa, dan dialami serta kesan lawatan terhadap pembelajaran.
·         Penulisan mengikut perkembangan peristiwa, yang dahulu didahulukan.
·         Gunakan bahasa yang ringkas dan padat. Huraian tidak diperlukan dalam laporan.
·         Format laporan seperti di bawah :-
Tajuk Laporan             : Ditulis dengan huruf besar pada setiap awal kata dan digaris.
atau ditulis dengan huruf besar semuanya. Tajuk hendaklah ditulis   
ditengah-tengah.
                                    : Boleh ditulis dalam dua baris jika tajuk tertalu panjang.
Isi Laporan                  : Bermula dengan pendahuluan dan diakhiri dengan penutup.
Pengakuan pelapor      : Ditulis di sebelah kiri selepas perenggan terskhir.
Tarikh                          : Ditulis di sebelah kanan laporan,setentang dengan pengakuan pelapor.
Tandatangan pelapor   : Ditulis di sebelah kiri bahagian bawah selepas pengakuan pelapor.
Nama Pelapor               : Ditulis dengan huruf besar di dalam kurungan selepas tandatangan.
Jawatan Pelapor         : Ditulis di sudut kiri bahagian bawah laporan dan dibubuh tanda koma  di 
  hujungnya .
Seterusnya                  : ditulis nama persatuan yang diwakili

Tuesday, 29 November 2011

Penjodoh Bilangan 3


Penjodoh Bilangan
Penggunaannya
Contoh
pangsa
untuk bahagian dalam buah
durian
pasukan
untuk sekumpulan orang yang berpakaian seragam
pemain kompang, polis, tentera pengakap
patah
untuk kata
perkataan, kata-kata
potong
untuk benda-benda yang sudah dipotong
kuih, daging, roti
pucuk
untuk benda-benda yang halus serta tipis dan senjata api
jarum, surat, pistol, meriam, senapang, rebung
puntung
untuk sebahagian benda yang masih menyala
rokok, kayu api
rangkap
untuk puisi
pantun, sajak, syair
rawan
untuk benda-benda yang halus, labuh, dan bersirat
jala, jaring, pukat
ruas
untuk benda yang beruas-ruas
tebu, buluh
rumpun
untuk tumbuhan yang tumbuh rapat-rapat
buluh, tebu, serai, pandan, padi
sikat/sisir
untuk buah pisang
pisang
tandan
untuk buah-buahan yang bertandan
pisang, kelapa, pinang, kelapa sawit
tangkai
untuk buah-buahan, bunga-bungaan, dan daun yang bertangkai
rambutan, duku, kenanga, padi, daun
titik
untuk cecair yang menitis
air, darah, dakwat, embun
tongkol
untuk buah yang bertongkol
jagung
ulas
untuk isi buah-buahan yang berpangsa
durian, limau, nangka, cempedak
urat
untuk benda-benda yang halus dan panjang
rambut, benang, dawai,
utas
untuk benda-benda yang panjang
tali, dawai, rantai

Monday, 28 November 2011

Kata Bilangan 
1. Perkataan yang digunakan untuk menyatakan banyak atau bilangan sesuatu.
2. Kata bilangan ada tujuh jenis, iaitu:
Jenis Kata Bilangan contohnya
kata bilangan tentu satu, dua, tiga, dan seterusnya
kata bilangan tak tentu
beberapa, segala, seluruh, sekalian, setengah-
setengah, dan sebagainya
kata bilangan pecahan suku, setengah, separuh, tiga suku, dan sebagainya
kata bilangan pisahan setiap dan tiap-tiap
kata bilangan himpunan kedua-dua, ketiga-tiga, berpuluh-puluh, berminggu-minggu, berbulan-bulan, ribuan, dan sebagainya
kata bilangan tingkat pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya
kata bilangan tanya berapa
Jenis Kata Bilangan contoh

Kata bilangan himpunan
1. Menunjukkan bilangan yang tertentu.
2. Boleh diikuti dengan penjodoh bilangan.
3. Menunjukkan sesuatu bilangan secara himpunan.

1. satu,dua tiga, sepuluh
2. Dua ekor kambing.
3. keempat-empat, berpuluh-puluh, berjuta-juta, berabad-abad
4. Kebun Pak Abu menghasilkan berbakul-bakul durian setiap tahun.

Kata bilangan tak tentu
1. Menunjukan bilangan yang tidak tentu.

1. segala, semua, para, beberapa, seluruh
2. Segala maklumat akan dikumpulkan.

Kata bilangan tingkat
1. menunjukkan giliran atau urutan dalam sesuatu jumlah.

1. pertama, kedua, ketiga
2. Abu mendapat tempat ketiga sahaja dalam peraduan melukis.

Kata bilangan pecahan
1. Menunjukkan bilangan berbentuk pecahan.

1. setengah. sepertiga, dua pertiga, seratus peratus
2. Hanya sepertiga ibu bapa murid Tahun Enam yang hadir ke majlis itu.
Kata bilangan pisahan
1. Masing-masing, tiap-tiap, setiap
2. Setiap orang dikehendaki membayar yuran sekolah dengan segera.

Sunday, 27 November 2011

KATA KERJA

 
Kata kerja terbahagi kepada :
A. Kata Kerja Transitif  ( Perbuatan Melampau )
B. Kata Kerja Tak Transitif ( Perbuatan tidak Melampau )

Monday, 21 November 2011

Latihan Penjodoh Bilangan

Baca dan pilih jawapan sesuai bagi semua soalan.
1Gadis itu telah memetik beberapa_________________ bunga orked untuk disematkan di dada.


jambak


batang


kuntum


karangan

2Penjual buah itu telah menjual beberapa __________________ buah langsat dengan harga yang sangat berpatutan.


sisir


rumpun


tandan


longgok

Sunday, 20 November 2011

Imbuhan ApitanImbuhan Apitan me- …..- I


erti
perkataan
keterangan
mengalami sifat terhadap
meragui
mencintai
mengalami sifat ragu terhap
mengalami sifat cintai
melakukan berkali-kali
memukuli
menerajangi
memukul berkali-kali
menerajang berkali-kali
memiliki dan memberikan sifat
mengecapi
mengotori
memiliki dan memberikan sifat kecap kepada
memiliki dan memberikan sifat otor kepada
melakukan perbuatan di ……
melalui
membatasi
melakukan perbuatan lalu di …
melakukan perbuatan batas di ……
memperlakukan dengan sifat
membersihi
mengasari
memperlakukan dengan sifat bersih memperlakukan dengan sifat kasar
menjadi
mengepali
membanjiri
menjadi kepala
menjadi banjir
memberikan kepada
menasihati
menghadiahi
memberikan nasihat kepada
memberikan hadiah kepada


Saturday, 19 November 2011

Latihan Bahasa

ISIKAN setiap tempat kosong dalam petikan karangan berikut dengan sepatah perkataan yang paling sesuai mengikut konteks. Kemudian, tulis jawapan kamu itu dalam tempat kosong yang disediakan.

     Jerung adalah spesis ikan yang amat ditakuti oleh manusia Hal yang demikian 1._______________ kerana sifat jerung yang ganas. Jerung 2._______________
haiwan‐haiwan besar dan manusia lalu menghancurkannya 3.______________ masa yang singkat.
     Gigitan ikan jerung amat menakutkan. Kuasa gigitan jerung ini 4.___________ memutuskan kabel logam dengan mudah. Kepala dan badannya 5.__________________ digerakkan ke kiri dan ke kanan dengan kuat untuk 6.__________________nya mengoyak makanan yang besar dengan senang.
     Deria yang paling 7._______________ pada seekor jerung ialah pendengarannya. Ikan jerung 8._______________ sensitif pada bunyi yang dihasilkan oleh ikan lain yang bakal 9.______________ mangsanya. Ikan jerung juga mempunyai deria 10.__________________ yang tajam dan dapat menghidu sesuatu di dalam air dari jarak beberapa kilometer jauhnya, terutamanya darah.

Jawapan Pilihan:
akan          bergerak          membaham          menjinakkan          tajam          amat          dalam     memudahkan          menyebabkan          terperangkap           bau         mampu         menjadi          mustahak          terjadi    


Friday, 18 November 2011

Imbuhan Akhiran -wan, -wati, -ita


erti
perkataan
keterangan
bergiat dalam sesuatu bidang
olahragawati
wartawan
sejarahwan
seseorang perempuan yang bergiat dalam bidang olahraga
seseorang yang bergiat dalam bidang penulisan
seseorang yang bergiat dalam bidang sejarah
orang yang ber…..
hartawan
dermawan
orang yang berharta
orang yang berderma
orang yang ahli dalam sesuatu hal
budayawan
negarawan
orang yang ahli dalam hal-hal budaya
orang yang ahli dalam hal-hal negara

Wednesday, 16 November 2011

Karangan Jenis Melengkapkan Cerita

1.       karangan tidak berformat
2.       berkebolehan membuat ramalan berdasarkan permulaan atau akhir cerita yang diberi
3.       berbentuk cerita, khayalan, pengalaman, ataupun kehidupan binatang.
4.       elakan terpesong tema cerita lain daripada tema yang diberi
5.       memahami maksud cerita yang diberi dan mempunyai gambaran yang jelas tentang sesuatu cerita itu.
6.       setiap cerita mempunyai nilai-nilai murni seperti bertanggungjawab, tolong-menolog, kasih sayang atau apa saja yang boleh membawa pengajaran.
7.       walaupun cerita hanya rekaan, tetapi cerita itu mesti boleh diterima akal.

Tuesday, 15 November 2011

Kata Ganti Nama

Perkataan Ganti Nama ialah perkataan yang menggantikan perkataan NAMA.
Perkataan Gantinama ini dibahagikan kepada lima bahagian iaitu Gantinama Diri, Gantinama Umum, Gantinama Pertanyaan, Gantinama Petunjuk dan Gantinama Sendi.
Kata ganti diri ialah kata yang digunakan untuk menggantikan kata nama orang
2. Kata ganti diri terdiri daripada:
(a)kata ganti diri (pertama, kedua, dan ketiga);
(b)kata ganti diri singkat;
(c) kata ganti tanya;
(d) kata ganti tempat; dan
(e) kata ganti tak tentu.
 

Sunday, 13 November 2011

Kata Perintah

 
Kata perintah ialah perkataan yang digunakan untuk menunjukkan arahan. Kata perintah boleh ditambah partikel –lah di belakangnya.
contoh
Jangan Sila tolong Harap
usah jemput Minta  
Contoh ayat
1.     Jangan tolak meja itu ke situ.
2.     Silalah datang ke rumah saya jika ada masa lapang.
3.     Tolong buang sampah ke dalam tong sampah.

Saturday, 12 November 2011

Kata Tanya1. Kata tanya ialah perkataan yang digunakan untuk menanyakan sesuatu.
2.Kata tanya adalah kata atau perkataan yang digunakan untuk membentuk ayat-ayat tanya.
3. Kata tanya mesti diikuti oleh partikel ‘kah’ apabila digunakan di awal ayat tanya.
4. Kata tanya boleh wujud di awal, di akhir atau di tengah ayat
5. Partikel ‘kah’ tidak diperlukan jika kata tanya terletak pada akhir ayat.

contoh:
a. Apakah benda itu ?
b. Buku siapakah ini ?


kenapa
Kenapakah Ahmad gagal dalam ujian itu ?
bila
Bilakah awak akan memulangkan buku saya ?
siapa
Engkau ini siapa ?
mengapa
Mengapakah baju awak ini basah ?
apa
Apakah nama binatang itu ?
bagaimana
Bagaimanakah rupa hantu ?
berapa
Di dalam kelas itu ada berapa orang murid lelaki ?
mana
Nelayan itu dari mana ?

Friday, 11 November 2011

Ayat Aktif dan Ayat Pasif

1. Kedua-dua ayat ini berlainan bentuk stuktur perkataannya tetapi mempunyai maksud sama.
2. Ayat Aktif ialah ayat yang menekankan objek.
3. Ayat Pasif menerangkan benda atau orang yang dikenakan perbuatan ke atasnya.


Thursday, 10 November 2011

Kata Nafi

1. Kata nafi ialah perkataan yang digunakan untuk menafikan sesuatu pernyataan.
2. Terdapat dua kata nafi, iaitu bukan dan tidak.
3. Kata nafi bukan digunakan untuk menafikan frasa nama dan frasa sendi nama.

Contoh
a) Lelaki yang berbaju merah itu bukan ayah saya.
b) Baju ini bukan untuk Suzi, tetapi untuk adik saya.


4. Kata nafi tidak digunakan untuk menafikan frasa kerja dan frasa adjektif.

Contoh
a) Melepak di pusat membeli-belah tidak memberikan sebarang faedah.
b)  Sungai di belakang rumah saya tidak dalam sangat.


5. Kata nafi bukan boleh hadir sebelum frasa kerja dan frasa adjektif jika ayat itu tidak setara.

Contoh
a) Budak itu bukan pandai sangat tetapi dia rajin belajar.
b) Anjing itu bukan garang tetapi suka bermanja.

Wednesday, 9 November 2011

Karangan Jenis Berita

 
1.Perlu memahami betul-betul kehendak soalan.
2.Berita mesti menjawab soalan Apa ? Siapa ? Bila ? Mengapa ? Di Mana ? dan Bagaimana?
3.Apa ?
menerangkan peristiwa yang berlaku dan menjadi persoalan berita memberi maklumat kepada keseluruhan berita
4.Siapa ?
nama yang terlibat perlu penjelasan lengkap jika perlu sertakan usia pelaku
5. Bila ?
menerangkan masa peristiwa itu berlaku tarikh yang tepat untuk kejadian jenayah staupun kemalangan perlu letakkan waktu’
  

Tuesday, 8 November 2011

Video :Latihan Imbuhan

Penjodoh Bilangan 2


Penjodoh Bilangan
Penggunaannya
Contoh
helai
untuk benda-benda yang nipis dan lebar
daun, baju, kertas, kain, tuala, rambut, rumput
ikat
untuk benda-benda yang diikat
kayu, lidi, tebu, sayur,
iris
untuk benda-benda yang dihiris
bawang, timun, daging,
jambak
untuk benda-benda yang bertangkai atau berangkai-rangkai
bunga, kunci
kaki
untuk benda-benda yang bertangkai
payung, cendawan, bunga
kawan
untuk kumpulan haiwan
lembu, kambing, lebah, gajah, merpati
kelompok
untuk sekumpulan manusia, haiwan, dan benda
burung, swan, pulau, bintang
kepal
untuk benda-benda yang dikepal dengan tangan
nasi, pulut, tanah
keping
untuk benda-benda yang nipis atau pipih
roti, kad, gambar, biskut, tanah
kerat
untuk bahagian benda-benda yang dipotong
roti, tiang
ketul
untuk benda-benda yang berketul dan padu
ais, daging, tulang, sabun, roti
kotak
untuk benda-benda yang diisikan di dalam kotak
mancis, pensel, rokok, sabun, ubat nyamuk
kuntum
untuk bunga
mawar, melati, anggerik
laras
untuk senjata api
pistol, senapang, meriam
lembar
benda-benda yang lurus dan panjang
kertas, dawai, benang
longgok
untuk benda-benda yang berada dalam longgokan
durian, pakaian, tanah, cili
naskhah
untuk bahan bacaan yang berjilid
surat khabar, risalah, majalah, makalah, buku
orang
untuk manusia
guru, jururawat, doktor, pekedai, runcit, posmen
papan
untuk benda-benda yang berbentuk kepingan
coklat, petai, mercun
pasang
untuk bends dan manusia yang berpasangan
pakaian, kasut, subang, suami isteri, anak